תקנון ותנאי שימוש באתר אינטרנט

  1. כללי

1.1.   אתר האינטרנט אליו נכנסת ("האתר") מופעל על-ידי חברת ניוויז'ן הדרכות בע"מ ("המפעילה"). המשתמש באתר ("המשתמש") מתבקש לקרוא בעיון רב את כל התנאים המפורטים בתקנון האתר ("תנאי השימוש" או "התקנון"), שכן השימוש והגלישה באתר מותנים בקבלה והסכמה מצדו של המשתמש לכל תנאי השימוש כפי שישונו ו/או יתעדכנו מעת לעת. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא. כל משתמש יוכל לגלוש ולעשות שימוש באתר רק בתנאי שיקבל את תנאי השימוש במלואם וכלשונם, וזאת באמצעות השימוש באתר, ו/או רכישת מוצריו ו/או גלישה בו, אשר תבטא את הסכמתו השלמה, המוחלטת והבלתי-חוזרת לכל תנאיי השימוש.

1.2.   האתר מיועד למשתמשים מגיל 18 ואילך בלבד. כמו כן, המשתמש אינו רשאי להעלות ו/או לאפשר העלאת מידע לאתר אשר נוגע לאיש מלבד למשתמש עצמו.

1.3.   המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, וזאת ביחס לאתר, כולו או חלקו, למאפיינים שלו (Features) או ליישומים שלו (Applications). הכל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המפעילה. במקרה כזה, הכניסה לאתר לאחר שינוי תנאי השימוש כאמור תותנה במתן אישור מאת המשתמש לתנאי השימוש המעודכנים.

1.4.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הזנה או העלאה של נתונים או של תוכן לאתר, לרבות השתתפות בפורומים, עשיית שימוש ביישומים השונים, משלוח תגובות, משלוח קבצים וכיוצא באלו, אשר נוגעים למשתמש ואשר נוצרו ו/או נחשפו בעת שהמשתמש היה רשום באתר עשויים להוסיף ולהיראות באתר גם לאחר שהמשתמש יחדל לגלוש בו (ואף אם ימחק את חשבון המשתמש שלו באתר). נתונים מסוימים אשר נוגעים למשתמש אינם ניתנים למחיקה כלל (למשל, מסרים שנשלחו מן המשתמש למשתמשים אחרים). כמו כן, קיימת אפשרות כי משתמשים אחרים יעתיקו ו/או יעשו שימוש בנתונים אשר נוגעים למשתמש כאמור לעיל, וכן ייתכן כי בחירות שביצעו ו/או ברירות מחדל שהגדירו משתמשים אחרים ימנעו, למשל, הופעה של מסרים ששלח להם המשתמש בדף המשתמש שלהם. כניסה לאתרים ו/או ליישומים אחרים (ו/או כניסה באמצעות הנ"ל לאתר) עשויה להגביל ו/או לחשוף את פעולות המשתמש בשל מדיניות שמירת הפרטיות ו/או ברירות המחדל המוגדרות באותם אתרים ו/או יישומים.

1.5.   המפעילה שומרת על זכותה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, למנוע ממשתמשים מסוימים את האפשרות לגלוש באתר, לבטל הרשאות שניתנו למשתמשים ו/או למנוע ממשתמשים גישה לתכנים או שירותים מסוימים שיוצגו באתר. בתוך כך, שומרת המפעילה על זכותה, במקרים בהם יפר מי מהמשתמשים את תנאי השימוש, לשלול מאותו משתמש את היכולת ו/או הזכות לעשות שימוש באתר או בחלקים ממנו ו/או לבטל את ההרשאות שניתנו לאותו משתמש.

1.6.   אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר, בתכנים המוצגים בו, ברשתות ו/או ציוד תקשורת ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר.

1.7.   תנאי השימוש מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר, בלשון נקבה או בלשון רבים. למען הסר ספק, השימוש בלשון זכר, נקבה או רבים הנו לצורך הנוחות בלבד.

1.8.   כל הזכויות המוקנות למפעילה כאמור בתנאי השימוש הנן בנוסף לכל זכות העומדת למפעילה על-פי כל דין.

  1. זכויות יוצרים

2.1.   כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני (ביחד: "זכויות הקניין הרוחני") באתר, במידע, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים בו, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, איורים, אלמנטים גרפיים, צליל, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, סימני מסחר שייכות באופן בלעדי למפעילה או לצדדים שלישיים שהקנו למפעילה את הזכות לפרסמם באתר, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות.

2.2.   למעט אם הדבר הותר במפורש, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רשיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת המפעילה, מראש ובכתב.

2.3.   אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגיית מסגור (framing) או כל טכנולוגיה אחרת אשר באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מהאתר ומאתרים אחרים.

 

  1. קישורים לאתרים אחרים ומאתרים אחרים

3.1.   האתר מכיל ו/או עשוי להכיל בתוכו קישורים (hyperlinks) אל מקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, אשר אינם חלק מהאתר ("האתרים האחרים"). המפעילה אינה קשורה בקשרים משפטיים עם האתרים האחרים. המפעילה אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים האחרים, על-אף שקיימת הפניה אליהם באתר. אין בהכללת הפנייה לאתרים האחרים משום הסכמה, מפורשת או משתמעת, מאת המפעילה לתכנים המפורטים באתרים הללו, והמפעילה אינה מציגה כל מצג ואינה נושאת בכל אחריות לתכנים של אותם אתרים, לחוקיותם, למוסריותם, לאמינותם או לעדכניותם. אין בהכללת ההפניות לאתרים האחרים משום המלצה, אישור, עידוד או העדפה מאת המפעילה לאתרים האחרים ולכל מידע המוצג בהם.

3.2.   חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים המכילים תכנים לא חוקיים, תכנים אסורים או תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור, בטוהר המידות או בערכי המוסר. בכלל זה, חל איסור להשתמש באתר לשם יצירת קישורים לאתרים פורנוגרפיים, לאתרי הימורים, לאתרים המכילים דברי בלע או הסתה או לכל אתר אחר אשר התכנים המוצגים בו אינם הולמים.

 

  1. פרסום ותכנים של צדדים שלישיים; פרסום ותכנים של המשתמשים

4.1.   האתר ו/או ניוזלטר (דיוור ישיר) עשוי להכיל תכנים או מידע אשר שייכים לצדדים שלישיים ו/או למשתמשים (הצדדים השלישיים והמשתמשים ייקראו תחת כותרת משנה זאת יחד: "צדדים שלישיים") או לאפשר נגישות לתכנים כאלו באמצעות האתר. הואיל ומדובר בתכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם שייכות לצדדים שלישיים, המפעילה לא תישא בכל אחריות לתכנים הללו, לרבות לעניין הנכונות שלהם, העדכניות שלהם, השלמות שלהם וההשלכות הנובעות מהשימוש בהם.

4.2.   האתר ו/או הניוזלטר (דיוור ישיר) עשוי להכיל מידע מסחרי של צדדים שלישיים ("המפרסמים"), כגון פרסומות ומודעות מכירה של מוצרים ושירותים, אשר נמסרים על-ידי אותם צדדים שלישיים.

4.3.   המפעילה אינה בודקת את תוכן הפרסומים המופיעים באתר, מהימנותם, אמינותם או עדכניותם, והמפעילה אף אינה בודקת את התנאים או התוכן של מבצעים המוצעים על-ידי המפרסמים כגון מבצעי קידום מכירות, מבצעי סוף עונה, קופונים וכיוצא באלו. אין בהכללת הפרסומים הללו באתר משום המלצה של המפעילה לרכוש את המוצרים או השירותים נשוא הפרסומים. כל האחריות ביחס לתוכן של הפרסומים הללו וביחס לכל התקשרות בין המשתמש לבין המפרסמים חלה על המפרסמים בלבד, והמפעילה אינה נושאת בכל אחריות או מחויבות בנוגע לכך.

4.4.   כל עסקה שתיכרת בין המפרסמים לבין המשתמשים תבוצע ישירות בין המפרסמים למשתמשים ללא כל מעורבות של המפעילה, אשר לא תהיה צד לאותן עסקאות ולא תישא בכל אחריות ביחס אליהן.

4.5.   ייתכן שבמסגרת האתר תתקיים פעילות של קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים או פעילויות אחרות אשר מאפשרות למשתמשים להזין לאתר תכנים שהנם פרי יצירתם. המפעילה לא תישא בכל חבות או אחריות ביחס לתכנים הללו, ומלוא האחריות בגינם תחול אך ורק על המשתמש אשר הזין אותם לאתר.

4.6.   המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר יהיו חוקיים והולמים, כי אין כל מניעה להעלאת התכנים הללו לאתר, כי התכנים הללו אינם שקריים, מטעים, מעליבים, מטרידים או מהווים פגיעה בפרטיות וכי לא יהיה בהעלאת התכנים הללו משום פגיעה בשמם הטוב או בזכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים.

4.7.   בכלל זה, מתחייב המשתמש שלא להעלות לאתר תכנים פורנוגרפיים, תכנים המכילים פגיעה בצנעת הפרט, תכנים המיועדים לשדל או לעודד השתתפות בפעילות אסורה ו/או פלילית כגון הימורים, אלימות, הפליה או גזענות, תכנים שעלולים לגרום לפגיעה ברגשות הציבור או תכנים שעלולים לפגוע ביתר המשתמשים והגולשים באתר.

4.8.   המפעילה שומרת על זכותה למנוע הזנת תכנים או להסיר תכנים שהוזנו, וזאת בין היתר במקרים בהם יתברר כי קיים חשש להפרה של זכויות יוצרים, לפגיעה בפרטיות, לפגיעה בשמם הטוב של צדדים שלישיים או לכך שהתכנים הללו אינם חוקיים או אינם הולמים.

4.9.   המשתמש מתחייב כי כל התכנים אשר יעלה המשתמש לאתר יהיו שייכים למשתמש ו/או כי לא יחולו איסורים או מגבלות (לרבות, אך לא רק, כאלו הנוגעים לזכויות קניין רוחני) ביחס לפרסומם. המשתמש ישפה את המפעילה בגין כל נזק ו/או הוצאה שעלולים להיגרם למפעילה כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי המשתמש, לרבות במצב שבו מדובר בתכנים המפרים זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים.

4.10.                    המשתמש מקנה בזאת למפעילה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, בלתי חוזר וללא תמורה ביחס לתכנים שיעלה המשתמש לאתר. המפעילה תהיה רשאית לעשות כל שימוש בתכנים הללו, לרבות פרסום או הצגת התכנים הללו באתר או במקומות אחרים, ללא צורך בקבלת הסכמה מאת המשתמש ו/או בתשלום תמורה כלשהי למשתמש.

 

  1. אחריות ביחס לאתר ולתכנים המוצגים בו

5.1.       התכנים המוצגים באתר והשירותים והמוצרים המוצעים באתר ניתנים לשימוש במצבם "כמות שהוא" (AS IS). המפעילה אינה מתחייבת לכך שהתכנים שיוצגו באתר (לרבות תכנים המועלים על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או הקשור בה) ו/או כי השירותים או המוצרים שירכוש (ככל שירכוש) המשתמש באמצעות האתר יהלמו את צרכיו וציפיותיו. השירותים שמספקת המפעילה הנם בעלי אופי בידורי ו/או חווייתי בלבד, וכך בלבד יש לראותם. המפעילה אינה נותנת כל התחייבות או מצג לכך שהתכנים שיוצגו באתר יהיו אמינים, זמינים, מדויקים, ואין בהם משום המלצה או הנחיה חינוכית, שיקומית, פסיכולוגית או אחרת.

5.2.       בכפוף להוראות כל דין, המפעילה אינה נושאת בכל חבות או אחריות ביחס לטיב התכנים שיוצגו באתר (לרבות על-ידי המשתמשים), וזאת אף אם מדובר בתכנים פוגעניים, מגונים, לא חוקיים, מפירי זכויות יוצרים וכיוצא באלו. משתמש אשר מזהה תוכן מסוים כפוגעני מוזמן לדווח על כך למפעילה, אשר תהא רשאית לפעול בעניין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

5.3.       המציגים ו/או הדמויות ו/או הפרזנטורים ו/או שמות הכותבים המתוארים באתר ובמוצרי החברה וכן האירועים ו/או הדוגמאות ו/או החוויות האישיות המתוארות באתר ובמוצרי החברה הינם פרי יצירת הדמיון של הכותב והחברה, וכל שימוש בשם עט כזה או אחר הינו לצורכי שיווק בלבד.

5.4.       המפעילה אינה נושאת בכל חבות או אחריות ביחס לטעויות, שינויים או שגיאות הנוגעים לתכנים המוצגים באתר, לרבות כאלו שיוזנו לאתר על-ידי המשתמשים. השימוש באתר על-ידי המשתמש מהווה הסכמה מצדו לכך שלא תעמוד למשתמש כל זכות ו/או טענה כלפי המפעילה בכל הנוגע לתכנים המוצגים באתר ובכל הנוגע לכל שינוי או התאמה שיבוצעו ביחס לתכנים שיוזנו אל האתר. המפעילה תהיה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת.

5.5.       המפעילה לא תישא בכל חבות או אחריות ביחס לחשיפה של פרטי משתמש אשר יוזנו לאתר או ביחס לכל שימוש שייעשה בפרטי המשתמש.

5.6.       מודגש, כי המפעילה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם למי מהמשתמשים כתוצאה ו/או בקשר עם הגלישה באתר ו/או עם הזנת פרטים ו/או נתונים אישיים של המשתמש ו/או של מי הקשור עמו באתר ו/או עם השימוש בתכנים שיוצגו באתר, לרבות כל נזק שעלול להיגרם לתוכנות, לחומרות או למאגרי נתונים, נזק שעלול להיגרם כתוצאה מחשיפה של פרטי המשתמש (כולל מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות של המשתמש הקשורות לשימוש באתר) ו/או של נתונים אישיים שלו ו/או של מי הקשור עמו, מרכישה של שירותים או מוצרים באמצעות האתר, מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר או כל נזק אחר הנוגע במישרין או בעקיפין לשימוש באתר ו/או לחשיפת פרטי המשתמש ו/או של מי הקשור עמו. בעצם גלישתו/שימושו באתר, המשתמש נוטל אחריות מלאה על כל פעולה כאמור לעיל ו/או על כל השלכה, ישירה או עקיפה, העלולה לנבוע מפעולה כאמור.

5.7.       המשתמש יפצה וישפה את המפעילה בגין כל ההוצאות בהן תישא המפעילה (ככל שתישא) בשל מעשים או מחדלים של המשתמש בקשר עם האתר אשר יביאו לכך כי המפעילה תיתבע ו/או כי יופנו אל המפעילה דרישות ו/או טענות ו/או תביעות מאת צדדים שלישיים.

5.8.       במקרה שבו יסופקו באמצעות האתר מידע ו/או ייעוץ ו/או הצעות בעלות אופי שיווקי ו/או כל אינפורמציה אחרת מכל גורם שהוא, לרבות כזה אשר יסופק על ידי גורמים הקשורים באתר ו/או כזה אשר יסופק על ידי גורם הנחזה להיות (ו/או שהנו בפועל) גורם מקצועי בתחום עניין כזה או אחר, לא תחול על המפעילה כל חבות או אחריות בקשר עם תוכן המידע ו/או הייעוץ ו/או בגין כל שימוש שיעשה המשתמש באותם מידע או ייעוץ. לפיכך, כל שימוש שייעשה על-ידי המשתמש בכל מידע או ייעוץ כאמור הנו על אחריותו של המשתמש בלבד. למען הסר ספק, על המשתמש להיוועץ בגורמים מקצועיים בלבד בכל תחום רלוונטי, שכן האתר אינו מהווה ו/או מספק (ואינו מתיימר להוות ו/או לספק) תחליף לגורמים מקצועיים בכל תחום שהוא.

5.9.       מודגש בזאת, כי על-אף שהמפעילה נוקטת באמצעים מקובלים לאבטחת התכנים המוצגים באתר, אין באפשרותה של המפעילה להבטיח כי לא יבוצעו חדירות לאתר, חשיפה של מידע שיוצג באתר, שיבושים או הפרעות לפעילות האתר או כי לא יחולו שגיאות ו/או תקלות מכל סוג שהוא ביחס לאתר ו/או ביחס למידע המופיע בו. המפעילה אינה מתחייבת לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתי המפעילה ו/או למחשביהם של המשתמשים. ככל שתבוצע חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, וייעשה בו שימוש כלשהו, לא תישא המפעילה בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כך, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך.

5.10.    כמו כן, על אף שהמפעילה נוקטת בכל המאמצים על-מנת שהאתר יפעל באופן תקין ורציף, המפעילה אינה מתחייבת לכך שהאתר יפעל באופן רציף או ללא תקלות או ללא הפסקות, שפעילות האתר לא תופסק או תופרע, כי לא תהיינה טעויות בתכנים המופיעים באתר וכי לא ייגרמו נזקים או תקלות למשתמשים או לתוכנות, חומרות, קווי התקשורת שישמשו אותם וכיוצא באלו. המפעילה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כל תקלה, הפרעה, הפסקה או נזק כאמור, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך.

5.11.    ככל שמשתמש מזהה הפרה של תנאי השימוש באתר ו/או כל עניין אשר מהווה להבנתו עבירה על החוק, הוא מתבקש לדווח על כך מיידית למפעילה בדואר האלקטרוני info@ladys.co.il, והמפעילה תפעל בהקדם על מנת לזהות האם אכן מדובר בהפרה/עבירה כאמור, ובמידת הצורך אף תהיה רשאית לפעול בהתאם (וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה אולם בכפוף להוראות כל דין).

 

  1. רכישת שירותים/מוצרים באמצעות האתר

6.1.   האתר עשוי לאפשר למשתמשים לרכוש באמצעותו מוצרים או שירותים של המפעילה או של צדדים שלישיים. ככל שהמשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באמצעות האתר, תבוצע הרכישה באמצעות כרטיס אשראי/PayPal/ארנק אלקטרוני/אמצעי תשלום אחר ("אמצעי התשלום") ובהתאם לנהלים של המפעילה ושל חברות האשראי/ספקי אמצעי התשלום. המשתמש בלבד יהיה אחראי לכל נזק שעלול להיגרם למפעילה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מביטול החיובים שבוצעו באמצעי התשלום, הן כשהביטול בוצע בהוראת המשתמש והן על-פי החלטת חברת האשראי/ PayPal/הגורם שמספק את אמצעי התשלום.

6.2.   בכפוף להוראות כל דין, המפעילה תהיה רשאית לחייב את אמצעי התשלום של המשתמש בגין כל רכישה של מוצרים או שירותים שיבוצעו באמצעות האתר.

6.3.   כל רכישה של שירותים או מוצרים באמצעות האתר תהיה כפופה לחתימה על הסכם מתאים, אשר יופיע באותו חלק של האתר אשר יציע את השירות או המוצר ואשר יסדיר את התנאים שיחולו ביחס לאותה רכישה, ככל ישנו. רכישת איזה מהשירותים לא תקנה לרוכש כל זכות מעבר למצוין באתר באופן מפורש בעת רכישת אותו שירות.

6.4.   האתר מציע למכירה מגוון רחב של שירותים ומוצרים כגון: ספרים, תקליטורים, ערכות אימון, קורסים אינטרנטיים וכדומה. וכן סדנאות, סמינרים והרצאות (להלן: "מוצרים"). לצד המוצרים המיועדים למכירה באתר, מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות מילוי פרטי כרטיס האשראי ושליחת טופס ההזמנה על ידי לחיצה על הכפתור "הזמן עכשיו", או כל כפתור בעל כותרת אחרת שמטרתו זהה. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרכושם דרך האתר, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.

6.5.   בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

6.6.   הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

6.7.   פרטי כרטיס האשראי של המשתמש שרכשו באתר לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.

 

 

תשלום ואספקה

6.8.   החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

6.9.   אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

6.10.    במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת המפעילה ו/או מי מטעמה יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית  המפעילה או מי מטעמה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

6.11.    כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

6.12.    במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיסיים (ספרים, תקליטורים וכדומה): תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש. במקרה זה ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לחברה כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם. למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לחברה, יחולו על המשתמש.

6.13.    במקרה של ביטול עסקה של סדנה או ארוע – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

6.14.    תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. וכן לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי 3MP, וידאו, PDF וכדומה).

6.15.    ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס 072-2578654 ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני info@ladys.co.il.

6.16.    תוצאות הביטול עקב פגם: במקרה של ביטול עקב פגם תחזיר המפעילה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם, בכפוף לאמור בסעיף 6.14 לעיל.

6.17.    תוצאות הביטול שלא עקב פגם: במקרה של ביטול שלא עקב פגם, תחזיר המפעילה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובכפוף לאמור בסעיף 6.14 לעיל. יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע"י המפעילה.

6.18.    אם המשתמש ו/או מבצע הפעולה קיבל את המוצר, עליו החובה להחזרת המוצר לחברה לאחר תיאום. את התיאום יש לבצע דואר האלקטרוני info@ladys.co.il. חשוב לציין, כי המשתמש ו/או מבצע הפעולה יחויבו בתשלום מלא בגין השילוח של המוצר חזרה למפעילה. יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למפעילה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

6.19.    במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, המפעילה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלויה כולה בחברת האשראי ולא במפעילה.

6.20.    המפעילה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם. המפעילה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של המשתמש לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש מוצרים.

6.21.    המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.

6.22. המפעילה עשויה להציע מוצרים עם אפשרות מורחבת לביטול הרכישה תוך זמן קצוב שהמפעילה תבחר (כגון אפשר לביטול העסקה תוך 30 יום), מכל סיבה שהיא כדוגמת אי שביעות רצון מהמוצר.

6.23 במידה והלקוח יבחר לממש את האפשרות המורחבת לביטול הרכישה במסגרת הזמן הקצוב שהוגדר בעסקה (למשל יצהיר על אי שביעות רצון מהמוצר), לא תינתן לו שוב האפשרות לרכוש מוצר זה או מוצר אחר עם אפשרות החזר מורחבת והרכישה תהיה בהתאם לחוק הגנת הצרכן בלבד.

  1. שמירה על הפרטיות

7.1.       המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף סוגים שונים של מידע ביחס למשתמשים באתר. מדובר באיסוף סטטיסטי בלבד אשר אינו מאפשר חשיפה או שיוך של מידע אישי ביחס למשתמשים ואשר נועד, בין היתר, ליצירת קשר עם המשתמש, לשיפור השירותים הניתנים למשתמש באמצעות האתר, להתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיים של המשתמש ולביצוע ניתוחים סטטיסטיים של המפעילה.

7.2.       בכפוף להוראות כל דין, המשתמש מתיר למפעילה לשמור נתונים אישיים הנוגעים אליו אשר מצויים בידי המפעילה ולהכלילם במאגר/י מידע (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) שברשותה ו/או אשר המפעילה תיצור בעתיד, וזאת על אף שמובהר לו במפורש כי לא חלה עליו כל חובה למסור את הנתונים לשימוש המפעילה כאמור, ובלבד שהנתונים האישיים הללו ישמשו את המפעילה למטרות מחקר, סטטיסטיקה, התאמת תכנים והצעה ושיווק של מוצרים ושירותים בלבד ולא יימסרו לכל צד שלישי (אלא כחלק מקבוצת נותנים המתייחסת למספר אנשים מבלי לציין את זהות האנשים), אלא אם המשתמש יאשר זאת במפורש.

7.3.       המידע המועלה לאתר (או חלקו) עשוי להיחשף מעת לעת לעובדי המפעילה ו/או לגורמים אשר מספקים לה שירותים, וזאת לטובת תחזוקת האתר, שיפורו, הצעת שירותים שונים למשתמשים בו וכיוצא באלו. המפעילה עושה מאמצים על מנת למנוע שימוש לרעה במידע שמעלים המשתמשים לאתר, אולם אין ביכולתה להבטיח כי הגורמים האמורים לא יעשו שימוש (לרבות שימוש לרעה) במידע הנוגע למשתמשים, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך כלפי המפעילה ו/או כלפי מי מטעמה ו/או הקשור בה.

7.4.       [חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים הרשמה, במסגרתה תידרש מסירה של מידע אישי (דוגמת שם, כתובת ודרכי התקשרות) ("נתוני ההרשמה"). נתוני ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר. המשתמש אינו מחויב למסור את נתוני ההרשמה, אולם בלעדיהם לא יוכל להשתמש בשירותים האמורים. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים בלבד, וכן לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה (אשר ישמשו אותו בין השאר לצורך הזדהות ולצורך ביצוע פעולות באתר) על מנת למנוע שימוש לרעה בהם. מומלץ להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה.

7.5.       מובהר בזאת, כי היה והמפעילה תידרש על-ידי כל רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), בישראל או מחוצה לה, לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים, או היה ולמפעילה תהיה סיבה סבירה להאמין כי גילוים של פרטים כאלה או אחרים נדרש בהתאם להוראות כל דין ו/או בהתאם לסטנדרטים משפטיים מקובלים ו/או על מנת למנוע נזק למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, כי אז תהיה רשאית המפעילה לגלות את הפרטים הללו, אף אם מדובר בפרטים הנוגעים לפרטיותו או צנעתו של המשתמש.

7.6.       עוד מובהר, כי המפעילה תהיה רשאית לחשוף פרטים כאמור ככל שהדבר יידרש לשם מימוש זכויותיה של המפעילה כלפי המשתמש ו/או אכיפת תנאי השימוש. כן מובהר, כי ככל שהמשתמש יעשה באתר שימוש אשר נטען ביחס אליו כי הוא פוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או את הוראות הדין, אזי תהיה המפעילה רשאית לגלות את פרטיו האישיים של המשתמש ככל שהדבר יידרש על-ידי רשויות החוק ו/או הגורם אשר לטענתו נפגע מהפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש (ו/או לבצע כל פעולה אחרת אשר ביצועה יידרש על ידי רשות מוסמכת).

7.7.       המפעילה שומרת על זכותה לעיין מעת לעת בתכנים שיועלו או יפורסמו באתר.

7.8.       מובהר בזאת, כי ההחלטה האם לעיין בתכנים תתקבל על-ידי המפעילה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי לא חלה חובה על המפעילה לעיין בתכנים הללו או לבדוק אותם, וכי אין במתן או במימוש הזכות לעיין בתכנים הללו כדי ליצור התחייבות מצדה של המפעילה לפקח על התכנים הללו ו/או להטיל על המפעילה אחריות ביחס לאותם תכנים.

7.9.       משתמש המבקר באתר מבלי להירשם, המידע שייאסף ביחס אליו יהיה בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. משתמש אשר נרשם באתר, למפעילה תעמוד הזכות לאסוף בעת גלישתו באתר מידע אודות הרגלי הגלישה שלו, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שצפה בהם, ההצעות שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו וכל מידע אחר. המפעילה שומרת את המידע שייאסף במאגריה, ותהיה רשאית להשתמש בו לצרכיה.

7.10.    המשתמש מאשר למפעילה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו על מנת לשלוח לו מסרים חיוניים הנוגעים לאתר ו/או לשימושו של המשתמש באתר. בנוסף, המשתמש מאשר למפעילה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו על מנת לשלוח לו, באמצעות דואר אלקטרוני (e-mail), מסרונים לטלפון הנייד (sms) או בכל אופן אחר, מסרים הנוגעים למוצרים ו/או שירותים נוספים אשר מסופקים על ידי המפעילה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עמה בקשרים מסחריים או אחרים, ובלבד שבתוך 2 (שני) ימי עבודה מיום שתקבל המפעילה הוראה מן המשתמש לעשות כן (באמצעות משלוח מכתב בדוא"ל: info@ladys.co.il), תחדל המפעילה מלעשות כל שימוש בפרטי ההתקשרות עם המשתמש לטובת משלוח מסרים כאמור, וכן בתנאי שבכל מסר שתשלח המפעילה (ככל שתשלח) למשתמש, תינתן למשתמש אפשרות נוחה להודיע למפעילה כי אינו מעוניין להמשיך ולקבל מסרים כאמור.

7.11.    מוסכם, כי בעת השימוש באתר ייאסף בין השאר מידע אודות הדפים בהם צפה המשתמש, השירותים שהוצגו בפניו, המודעות שבהן צפה, התכנים שעניינו אותו, אינטראקציות עם משתמשים אחרים, נתונים הנוגעים למכשיר אשר באמצעותו בוצעה הגלישה, משך זמן שהייתו באתר והפעולות שביצע בו או באתרים/יישומים אחרים אליהם הגיע באמצעות האתר.

7.12.    חל איסור מוחלט להעתיק, לאסוף או להוריד מהאתר פרטים או מידע ביחס למשתמשים באתר, לעשות כל שימוש במידע כאמור או להעבירו לצדדים שלישיים (בתמורה או שלא בתמורה).

7.13.    האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies), כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש וכדי לסייע בתפעולו. "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי המפעילה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, אזורים באתר ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, והמפעילה נוקטת צעדי זהירות על מנת שרק מחשבי המפעילה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

7.14.    המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים נתונים הנוגעים למשתמש ואשר נאספו באמצעות ה-Cookies, למעט כאמור בסעיף לעיל, אלא באישורו של המשתמש. אם המשתמש אינו מעוניין לקבל Cookies, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך עליו להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. על המשתמש לזכור, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, יכול המשתמש למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. הואיל ו- Cookies מונעות לעתים מהמשתמש את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות והן יכולות להחזיק גם מידע אחר בדבר העדפותיו, לא מומלץ למחוק אותן בטרם המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

 

  1. דין וסמכות שיפוט

8.1.   הדין החל על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש וכל עניין בנוגע לאתר וליחסים בין המשתמש והמפעילה הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין האתר, השימוש בו וכל עניין בנוגע אליו נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו, והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.

  1. כללי

9.1.       תנאי שימוש אלו, ביחד עם התנאים המפורטים בחלקים אחרים של האתר, ממצים את מכלול ההוראות שיחולו לעניין השימוש באתר. שום התנהגות על-ידי המפעילה לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי שימוש אלו ו/או כויתור או הסכמה מצדה לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי השימוש, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב. ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש.

9.2.       המפעילה לא תחשב כמי שהפרה את הוראות תנאי שימוש אלו היה והיא תתעכב ו/או תימנע מביצוע פעולה כלשהי כתוצאה מנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של המפעילה. הודעות שתשלח המפעילה למשתמש בקשר עם השימוש באתר תשלחנה לכתובות שיזין המשתמש במהלך הרישום לאתר ו/או לכל כתובת אחרת שיעדכן המשתמש באמצעות האתר. המפעילה תהיה רשאית לשלוח כל הודעה באמצעות דואר רגיל או דואר אלקטרוני, ויראו כל הודעה שתשלח כאמור כאילו התקבלה אצל המשתמש בתוך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה – אם נשלחה בדואר רגיל ואם נשלחה בדואר אלקטרוני – ביום בו נשלחה.